תקנון

פרק 1. מטרת האגודה

 1. האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה היא אגודה רב‑תחומית המאגדת את כל המעוניינים במחקר הלשון והמציאות הלשונית בהקשר החברתי.
 2. האגודה תשאף לקידום המחקר בכיוון זה ותעודד קיום מסגרות דיון בעל-פה ובכתב בנושאים תיאורטיים כלליים, בנושאים הנוגעים לתרבות ולחברה בישראל ובנושאים יישומיים באותם התחומים.
 3. האגודה תעודד זרימת מידע בנושאי לשון וחברה מן האקדמיה לידי הרשויות המחליטות בנושאים אלה בישראל.

פרק 2. החברות באגודה

 1. כל אדם בעל תואר שני (או תואר מקביל) ומעלה יוכל להיות חבר מן המניין באגודה.
 2. חבר נלווה באגודה הוא:
  1. סטודנט המומלץ על-ידי חבר באגודה.
  2. כל אדם שאין לו תואר שני והוא מוכר בציבור כעוסק בלשון וחברה.
 3. סטודנט לתואר השלישי ישלם דמי חבר כסטודנט, אבל יהיה חבר מן המניין באגודה.
 4. החברות באגודה מותנית בתשלום דמי החבר השנתיים שייקבעו על ידי הנהלת האגודה.
 5. חברותו של חבר האגודה תפקע אם הודיע החבר על כך להנהלה, או אם תמה התקופה שעבורה שולמו דמי החבר, או על-פי החלטת האספה הכללית.

פרק 3. מוסדות האגודה, דרכי בחירתם ומינוים

א. הנשיא

 1. בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה.
 2. נשיא האגודה ייבחר לתקופה של שלוש שנים (שבמהלכן אינו צפוי לצאת לשבתון), ויוכל לחזור ולהיבחר לתקופה של שנה.
 3. הנשיא מייצג את האגודה כלפי חוץ, ומשמש יו"ר האספה הכללית וההנהלה.
 4. בשנה שבה צפוי להתחלף הנשיא, או להיבחר לשנה נוספת, יגישו חברי האגודה הצעות למועמדים לנשיא האגודה המכהן, ואלה יופצו על-ידיו ברשת הדוא"ל של האגודה שבוע לפני הכנס השנתי.
 5. בכל מקרה של תיקו בהצבעה בהנהלה או באספה הכללית יהיה בידי הנשיא קול נוסף ומכריע.
 6. אם נבצר מן הנשיא למלא את תפקידו באירוע כלשהו, ימלא את מקומו הנשיא הקודם.
 7. אם נבצר מן הנשיא להמשיך ולמלא את תפקידו, תמנה ההנהלה נשיא חדש מתוכה בתום חודש ממועד הפרישה של הנשיא הפורש.

ב. ההנהלה

 1. לצד הנשיא תכהן הנהלה. המפתח להרכב ההנהלה: שמונה נציגים מן האוניברסיטאות, שמתוכם לפחות אחד מאוניברסיטת בן-גוריון, אחד מאוניברסיטת בר-אילן, אחד מאוניברסיטת חיפה, אחד מן האוניברסיטה העברית ואחד מאוניברסיטת תל-אביב; ושלושה נציגים מן המכללות.
 2. האספה הכללית יכולה לאשר חבר הנהלה נוסף אחד העוסק בנושאי שפה וחברה במסגרת חוץ‑אקדמית, והוא יהיה בעל זכות הצבעה גם בהנהלה וגם באספה הכללית.
 3. הנשיא הפורש יהיה חבר בהנהלה ולא יימנה במניין החברים שבסעיף ב1, ומשך כהונתו יקביל למשך כהונת הנשיא הנבחר.
 4. נשיא האגודה, לאחר התייעצות עם ההנהלה, ירכז את ההצעות למועמדים להנהלה, ויפיץ את הרשימה ברשת הדוא"ל של האגודה שבוע לפני הכנס השנתי. חברים יוכלו להוסיף עוד מועמדים, בתנאי שהוברר מראש שאותם מועמדים מסכימים לכך.
 5. ההנהלה תיבחר במהלך האספה השנתית למשך שלוש שנים.
 6. האספה כולה תצביע על כל מועמד על-פי המפתח הנ"ל.
 7. אחת לשלוש שנים יוחלף שליש מחברי ההנהלה, ומכל מקום חבר הנהלה לא יכהן ברציפות יותר מתשע שנים.
 8. ההנהלה תתכנס פעמיים בשנה ביוזמת הנשיא, או על-פי דרישת ארבעה מחברי הנהלה, או על-פי דרישת שלושים חברי האגודה מן המניין.
 9. אם נבצר מאחד מחברי ההנהלה להמשיך ולמלא את תפקידו, תמנה לו ההנהלה מחליף זמני על פי המפתח הנ"ל, והוא יובא לאישור האספה הכללית.

ג. האספה הכללית

 1. האספה הכללית היא הגוף הריבון של האגודה ודיוניה פתוחים לכל החברים (מן המניין והנלווים).
 2. בעלי זכות ההצבעה באספה הם כל החברים מן המניין הנוכחים באספה, למעט חברים נלווים.
 3. האספה הכללית תתקיים אחת לשנה במהלך הכנס השנתי של האגודה.
 4. האספה תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
 5. נשיא האגודה או מי שהתמנה על-ידו ינהל את האספה הכללית.
 6. ההצבעות באספה יהיו גלויות והחלטות יתקבלו ברוב רגיל.
 7. סדר היום לאספה הכללית ייקבע על ידי הנשיא ויפורסם בדוא"ל שבוע לפני הכנס.
 8. באספה הכללית יימסרו דו"ח פעילות ההנהלה ודו"ח כספי, יתקיימו בחירות כנדרש וייקבע מקום הכנס הבא.

ד. המזכיר

 1. המזכיר יעסוק בעניינים מנהליים וכספיים שוטפים בכפיפות לנשיא ולהנהלה.
 2. המזכיר יתמנה מאותו מוסד של הנשיא.
 3. הנשיא ימליץ על מזכיר ויביא את המלצתו לאישור ההנהלה.
 4. המזכיר ישתתף בכל ישיבות ההנהלה בתוקף תפקידו וללא זכות הצבעה.

ה. תפקידים נוספים

 1. ההנהלה תמנה מתוכה בעלי תפקידים נוספים על-פי הצרכים, למשל: אחראי פרסומים, מנהל אתר אינטרנט, אחראי על קשר עם גורמים מחוץ לאקדמיה וכיו"ב, או תפקידי אד-הוק כנדרש.
 2. ההנהלה תמנה ממלא מקום למזכיר, אם נבצר ממנו להמשיך ולמלא את תפקידו.

פרק 4. הכנס השנתי

 1. הכנס השנתי יתקיים כל שנה באחת האוניברסיטאות או המכללות ויימשך יום או יומיים.
 2. הצעות למיקום הכנס השנתי הבא יימסרו לנשיא האגודה ויפורסמו על ידיו בדוא"ל שבוע לפני הכנס השנתי.
 3. מקומו של הכנס השנתי הבא ייקבע באספה הכללית במהלך הכנס השנתי.
 4. חבר ההנהלה ימליץ על מארגן הכנס מתוך המוסד שהוא מייצג; חבר ההנהלה יכול גם הוא לארגן את הכנס.
 5. אם הכנס יתקיים במכללה שאין לה נציג בהנהלה, ייבחר מארגן הכנס על-ידי ההנהלה.
 6. המוסד המארגן יישא בהוצאות הכנס בשיתוף עם האגודה.
 7. מארגן הכנס, הנשיא והמזכיר (או אם יש זהות בחלק מן התפקידים, חבר הנהלה נוסף שימונה בידי הנשיא) יהיו ועדת הכנס.
 8. כל אדם רשאי להגיש הצעה להרצאה או לארגון מושב בכנס. הצגת הרצאה או ארגון מושב בכנס מותנית בחברות באגודה.
 9. כתשעה חודשים לפני מועד הכנס השנתי יוציאו הנשיא והמזכיר קול קורא להרצאות ולמושבים בכנס.
 10. הצעות להרצאות יוגשו בדוא"ל. פרטי המציע יופיעו בגוף המכתב וההצעה עצמה – ללא זיהוי המציע – תופיע כצרופה (attachment) בפורמט RTF/DOC/PDF בהיקף כולל של עמוד אחד, מוכן לצילום בחוברת התקצירים.
 11. חברי ועדת הכנס (ואנשי מזכירות הפועלים כנאמניהם) יהיו היחידים שתהיה להם גישה אל שמות המציעים.
 12. מארגן הכנס יעביר את ההצעות לשיפוט בידי עמיתים כראות עיניו.
 13. ועדת הכנס תהיה בעלת הסמכות לקבלת ההצעות או לדחייתן ולבניית תוכנית הכנס.
 14. בסמכות ועדת הכנס לקבוע את המושבים, להזמין אורחים להרצאות אורח, לסימפוזיונים, או לאירועים אחרים כראות עיניה.

פרק 5. תקשורת

 1. הנשיא יקיים תקשורת עם חברי האגודה באמצעות הדוא"ל.
 2. מעבר להודעות שיועברו מדי פעם כנדרש, על הנשיא להוציא ארבע הודעות כל שנה:
  1. קול קורא לכנס השנתי כתשעה חודשים לפני הכנס השנתי.
  2. קריאה להצעות לבעלי תפקידים מספר שבועות לפני הכנס השנתי.
  3. רשימת ההצעות לבעלי תפקידים וסדר יום לאספה הכללית שבוע לפני הכנס.
  4. קריאה להצעות למיקום הכנס השנתי הבא שבוע לפני הכנס.

פרק 6. קבלת התקנון ושינויים בו

 1. האגודה ממשיכה את המצב שהיה קיים לפני קבלת התקנון בכל עניין שלא נקבע בתקנון.
 2. נשיא האגודה הנוכחי יפיץ את הצעת התקנון ברשת הדוא"ל כדי לקבל תגובות והצעות תיקון. רק הצעות תיקון שיגיעו לפני האספה יידונו בה.
 3. במקביל יפעל הנשיא ברוח התקנון לפני קבלתו ויפעל כדלהלן:
  1. יוציא קול קורא לבעלי תפקידים מספר שבועות לפני הכנס השנתי.
  2. יפרסם רשימת הצעות לבעלי תפקידים שבוע לפני הכנס.
 4. לאחר קבלת התקנון, כל המבקש להציע שינוי בתקנון יגיש לנשיא הצעת שינוי. ההצעה תופץ ברשת הדוא"ל, ובאספה הכללית תיערך עליה הצבעה.
 5. שינוי התקנון מחייב רוב רגיל בהצבעה גלויה.

התקנון אושר באספה הכללית ביום ראשון, כד בסיוון תשס"ד (13 ביוני 2004). תיקונים לסעיף 7 בסעיף ב של פרק ג ולסעיף 8 של פרק 4 אושרו ביום ראשון, ג' בסיוון תשס"ז (20 במאי 2007).