הנחיות לכותבים

הנחיות לכותבים

הגופנים לכתיבת המאמר בעברית יהיו David ובאנגלית Times New Roman בגודל 12. הכותרת הראשית (מודגשת) ושמות המחברים יופיעו בגודל 14. אין להקטין את הגופן בקטעים מצוטטים, אבל אפשר לעשות זאת בטבלאות בשל אילוצי מקום. יישור דו-צדי נדרש לאורך כל המאמר. הרווח בין השורות יהיה של שורה וחצי, הרווח בין פסקות יהיה 6 נקודות לפני הפִּסקה ואחריה. לצורך הדגשה בעברית יש להשתמש באות מודגשת (bold) ולהימנע משימוש באות נטויה (italics) או בקו תחתי. הדגשה באנגלית תיעשה באות נטויה. מילים זרות יודגשו באות נטויה ולאחר מכן יובא תרגומן לעברית בסוגריים ובמירכאות רגילות (לא כפולות). לציטוט ישמשו מירכאות כפולות, ולציטוט פנימי מירכה אחת. ציטוט של יותר מ-40 מילים יוצג בפסקה חדשה ויוזח מימין ומשמאל ב-1 ס"מ. יש לצמצם למינימום את מספר הערות השוליים ולהביאן בתחתית העמוד (גופן בגודל 10, רווח יחיד, מיושר לשני הצדדים). בגוף הטקסט יירשמו מספרי ההערות אחרי סימני הפיסוק. טבלאות ותרשימים ימוספרו ויובאו בגוף הטקסט. מספור הפרקים והסעיפים לאורך המאמר נתון לבחירת הכותבים, אך הוא חייב להיות עקיב.
 

הערות כתיב:

המאמר ייכתב על פי כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית (הכללים זמינים באתר האקדמיה). אין להוסיף א' במילים זרות, פרט לשמות פרטיים, לכן ייכתב: קלסי, מטפורה וכד'. אין להוסיף י' לצליל e במילים זרות, לכן ייכתב: תאורטי, סטראוטיפי וכד'. 

הביבליוגרפיה תיכתב בסדר אלפביתי, קודם בעברית ולאחר מכן באנגלית. בגוף המאמר יובאו בסוגריים שם משפחה ושנת הפרסום (כהן, 2015). אם יש צורך במספרי עמודים, הם יובאו לאחר נקודתיים. במקרים שיש כמה מקורות יש להכניסם בסוגריים בסדר אלפביתי.

אין להשתמש בהערות שוליים לצורך אזכור מראי מקומות. ברשימה הביבליוגרפית יופיעו כל האזכורים שבגוף הטקסט, ורק אלו.

לא יירשמו למעלה משלושה שמות מחברים בגוף המאמר. אם יש יותר, יירשם et al. או ועמיתיו/ה. אין לכתוב שום תואר (ד"ר, פרופ' וכד') בגוף המאמר.

חשוב מאד: אם כותב המאמר מצטט פרסומים שלו, הם חייבים להופיע בעילום שם.
בגוף המאמר הכתוב בעברית יופיע הפרסום באופן הבא: (אאאא, 2002). ברשימת המקורות יופיע הפרסום בתחילת הרשימה: אאאא, 2002. אם הפרסום של כותב המאמר באנגלית, הוא יופיע בגוף המאמר באופן הבא: (Aaaa,2002). ברשימת הפרסומים יופיע המקור בתחילת הרשימה : Aaaa ,2002.

 
להלן דוגמות לשיטת הרישום הביבליוגרפי (ראו גם הנחיות לכתיבה באנגלית).
(א) מאמרים בכתב-עת:
עוזיאל-קרל, ס' (תשס"ה). מודל התפתחותי לרכישת מבנה הארגומנטים של הפועל. בלשנות עברית 56, עמ' 104-87.
ניר, ר' וי' רועה (1987). פועלי-הבעה בחדשות הרדיו. בלשנות עברית 25, עמ' 19 29.

(ב) ספר:
רוזנבלום, ע' וצ' טריגר (2007). ללא מילים: התרבות הישראלית בראי השפה. אור יהודה: דביר.

(ג) מאמר או פרק בספר:
סלע, פ' (2001). לשונם של עולים בראי ספרות הילדים בעברית. בתוך: א' (רודריג) שורצולד ור' ניר (עורכים). ספר בן-ציון פישלר: מחקרים בלשון העברית ובהוראתה. אבן-יהודה: רכס, עמ' 119-107.
מקומבס, מ"א וד"ל שו (1995). התפקוד של אמצעי תקשורת ההמונים כקובעי סדר-היום. בתוך ד' כספי (עורך), תקשורת המונים, מקראה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 109 121.

(ד) עבודת גמר:
רשף, י' (תשנ"ט). הזמר העברי ביישוב היהודי בארץ-ישראל: בחינה בלשנית (עבודת דוקטור). ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

(ה) מאמר שנדלה ממאגר מידע:
חמו, מ' (2015). חדשות הטלוויזיה בין מסורת לחידוש. פנים 68. אוחזר מהאתר: http://www.panim-mag.org.il.

* חשוב: במראי המקום יקדים שם המשפחה את השם הפרטי רק בשם המחבר בתחילת הפריט. בתוך הפריט יופיע השם הפרטי תחילה, ורק אחריו שם המשפחה (כולל שמות של עורכי ספרים).

 

 
Guidelines for Contributors
 
Articles submitted to Israel Studies in Language and Society must not have been published previously nor should they be currently under consideration for publication elsewhere. Articles should not exceed 6,000 words in Hebrew and 7,000 words in English, including notes, references, and appendices. All articles are subject to a blind peer review process. Please refrain from mentioning any identifying details about the author(s).

The title of the article should appear on the first page, but the author's/authors' name/s should not. The first page should also contain abstracts in English and Hebrew (up to 150 words each) and six keywords. An additional page should provide the title of the article in English and Hebrew and the name(s) and academic affiliation(s) of the author(s), including department, mailing address, telephone number, fax number, and email address. It should also include a 50-word academic biography of the author(s).

Book reviews should not exceed 3,000 words in Hebrew and 4,000 words in English. The heading of the review should include the name(s) of the author(s), book title, place of publication, publisher's name, year of publication, number of pages, and ISBN number. The English title and name(s) of the author(s) should appear at the end of the article, as should a professional biography of the reviewer, as stated in the above paragraph. All articles should be submitted by electronic mail only to the editorial address: safa.hevra@gmail.com.

Books for review should be sent to Dr. Ayelet Kohn: ayeletkohn@gmail.com
or to Mr. Iair G. Or: iairgor@gmail.com
 
​The Hebrew font to be used is David (12-point) and the English font is Times New Roman (12-point). Use full justification throughout the text. Line spacing should be 1.5. Use italics, not boldface or underlining, for emphasized words in English. Foreign words should also be italicized and followed by a translation in brackets and single quotation marks.

Use double quotation marks for regular quotations and single quotation marks for quotations within quotations. Quotations that comprise more than 40 words should appear as separate indented paragraphs (1 centimeter on each side).
 
Notes should be kept to a minimum and placed at the bottom of the page. They should be written in a 10-point font, single-spaced, and fully justified.

Tables and figures must be numbered and embedded within the text.

References should be listed alphabetically at the end of the paper. In-text references should be enclosed in parentheses and contain surname/s of author(s) and publication year followed by a colon and page numbers if there is a quotation from the book/article. Multiple in-text references should appear in alphabetical order. Do not use footnotes for bibliographical references. The reference list must include all works cited in the text, and only those.

When the author cites his or her own publications, this should be done anonymously. Therefore, the source should be presented in the article in the following manner: (Aaaa, 2002). This publication will be presented at the beginning of the bibliographical list follows: Aaaa, 2002. Use the ampersand symbol (&) to indicate two or more authors in both in-text and bibliographical references. Do not use the word and. Leave a space between all initials of authors' names, e.g., J. C. Platt.

 
The style and punctuation of references are illustrated in the following examples:
(a) Journal article:
Walsh, J. (2006). Language and socio-economic development: Towards a theoretical framework. Language Problems & Language Planning 30 (2), pp. 127-148.
Herrera, Y. M. & B. F. Braumoeller (2004). Symposium: Discourse and content analysis. Qualitative Methods 2 (1), pp. 15-36.
Gibbs, R. W., P. L. Costa Lima & E. Francozo (2004). Metaphor is grounded in embodied experience. Journal of Pragmatics 36, pp. 1189-1210.

(b) Book:
Litosseliti, L. & J. Sunderland (eds.) (2002). Gender Identity and Discourse Analysis. Amsterdam: John Benjamins.

(c) Article or chapter in a book:
Freed, A. (2003). Epilogue: Reflections on language and gender research. In: J. Holmes & M. Meyerhoff (eds.). The Handbook of Language and Gender. Oxford: Blackwell, pp. 699-721.

(d) Dissertation or thesis:
Morris, R. (1993). Images of the Interpreter: A Study of Language-Switching in the Legal Process (Ph.D. dissertation). Lancaster: Lancaster University.

(e) Transliterated references:
Almog, O. (1993). Tat Tarbut Galeyi Tsahal: Tarbut bneyi ha-No'ar ba-Kibuts be-Rei Sfatam [The Sub-Culture of Galeyi Tsahal: Culture in View of the Language of Teenagers in the Kibbutz]. Ramat Ef'al: Yad Tabenkin.

(f) Articles retrieved from data sources;
Balan, B. N. (2005). Multiple voices and methods: Listening to women who are in workplace transition. International Journal of Qualitative Methods, 4 (4). Retrieved from: http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/4_4/pdf/balan.pdf.  
  
 
Guidelines for Contributors

הנחיות להכנת מאמרים
המאמרים הנשלחים לפרסום בכתב העת עיונים בשפה וחברה חייבים להיות בלעדיים, כלומר
מאמרים שלא פורסמו במקום אחר או שלא נשלחו במקביל לבמה אחרת. מאמר בעברית יכלול עד 6,000 מילים, ומאמר באנגלית יכלול עד 7,000 מילים, כולל הערות, ביבליוגרפיה ונספחים. המאמרים נשלחים לשיפוט בעילום שם, ולכן יש להימנע מלכתוב בהם פרטים מזהים על המחבר(ים).
בעמוד הראשון תופיע כותרת המאמר, אך לא שם המחבר(ים). באותו עמוד יובאו תקציר עברי ותקציר אנגלי באורך שלא יעלה על 150 מילים כל אחד וכן עד שש מילות מפתח – מילות המפתח חייבות להופיע ככתבן במאמר עצמו. בדף נפרד יופיעו כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, השם או השמות של המחבר(ים) והשיוך האקדמי שלהם, כולל שם החוג או המחלקה. יש לצרף פרטים מקצועיים של המחבר(ים) באורך שלא יעלה על 50 מילים. כמו כן, יש לציין כתובת להתכתבות, מספר טלפון, מספר פקס ודוא"ל.

מאמרי ביקורת ספרים יכללו עד 3,000 מילים בעברית או עד 4,000 מילים באנגלית. בראש המאמר יובאו שם המחבר(ים), שם הספר, העיר, ההוצאה, שנת ההוצאה, מספרי העמודים וכן מספר ה-ISBN.
בסוף המאמר יובאו שם הספר ושם המחבר(ים) באנגלית וכן פרטים מקצועיים ואישיים על כותב(ת) הביקורת, כפי שמצוין בפסקה לעיל. כל המאמרים יישלחו בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת המערכת: safa.hevra@gmail.com.

למשלוח ספרים לסקירה נא לפנות בדואר אלקטרוני לעורכי המדור:
ד"ר איילת כהן, ayeletkohn@gmail.com
מר יאיר אור, iairgor@gmail.com